Jeg er utdannet gestaltpsykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, lærer, spesialpedagog og logoped ved Høgskolen i Bergen (nå Høgskolen på Vestlandet) og har hovedfag i pedagogikk fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til å være psykoterapeut, er jeg privatpraktiserende logoped. Logopedpraksisen min er tilknyttet Logopedisk institutt. Der jobber jeg blant annet med utredning av lese- og skrivevansker (dysleksi) og matematikkvansker (dyskalkuli), stamming og språklig rehabilitering etter hjerneslag. Tidligere har jeg jobbet som lærer, spesialpedagog, pedagogisk-psykologisk rådgiver og forlagsredaktør for pedagogikk, sosialfag og helsefag i akademisk forleggeri.

Jeg har fulgt Tryggere Traumeterapeuter-programmet ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) med fordypningskursene Nyttige intervensjoner i behandling av traumerelaterte symptomer og Stabilisering og selvskading.